Set Based Concurrent Engineering

דצמבר 24, 2018 • Glossary • Boaz Tamir

SBCE הוא מושג מרכזי בגישת הפיתוח של LPPD. מדובר במתודולוגיית פיתוח מוצר בדרך של בחינה וניסוי של כמה דרכי פתרון במקביל. השיטה מבוססת על חקר של מספר השערות תוך פירוק המערכת הנלמדת לגורמים וחיפוש אחר פתרון אינטגרטיבי, מבלי לקפוץ למסקנות שלא גובו בניסוי אמפירי.